Wij gaan ervan uit dat de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school in overleg met de leerkracht wordt opgelost. Komt u er met de leerkracht niet uit, dan kunt u contact opnemen met de directeur. In overleg met betrokkenen zal dan gezocht worden naar een oplossing. Mocht overleg onvoldoende succes hebben, dan kunt u de directeur informeren. Gaat het om zaken die te maken hebben met het overblijven dan neemt u in eerste instantie contact op met de overblijfcommissie.
Wij gaan er van uit dat de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, leerkrachten of directie op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling.
Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld de begeleiding of de beoordeling van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.
De klachtenregeling voorziet in een contactpersoon per school. Voor onze school is daarvoor Kirsten aangesteld.
Het is niet de bedoeling dat de contactpersoon bij een eventuele klacht van een ouder, leerling of leerkracht deze zelf gaat behandelen. De contactpersoon zal u de weg wijzen naar een externe vertrouwenspersoon die door het bevoegd gezag is aangesteld. Deze vertrouwenspersoon begeleidt u bij het eventueel indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bevoegd gezag.
De klachtencommissie functioneert voor alle scholen gezamenlijk en voert haar werk op een onafhankelijke wijze uit.
De volledige tekst van de klachtenregeling en de regeling “seksuele intimidatie” staat op de website van stichting Aves (www.aves.nl). De functie van vertrouwenspersoon wordt vervuld door:
Manon Negerman
0527-630391 of 06-37003342
m.negerman@zorggroep-onl.nl

 

Zijn er klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, dan dient u contact op te nemen met het Meldpunt Vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111.
Verder is Aves aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht; telefoonnummer: 030-2809590.