Op onze school werken we in samenwerking met leerkrachten van het Centrum voor Vormingsonderwijs met ‘Leren Leven’. Het uitgangspunt hierbij is dat leerlingen lessen over levensbeschouwing en identiteit niet in aparte groepjes, maar samen in de klas volgen. Alle leerlingen volgen in hun eigen groep de lessen Leren Leven. Op die manier leren kinderen samen over de diverse levensbeschouwelijke richtingen, van de groepsleerkracht en van vier vakleerkrachten Godsdienstig en Humanistisch vormingsonderwijs (GVO/HVO).

Wij vinden het van belang, dat kinderen kennis maken met diverse geloofsrichtingen, hierover met elkaar in gesprek gaan en daardoor respect leren hebben voor de diverse stromingen. Wij geloven dat daardoor tolerantie en begrip ontstaat. Wij willen de kinderen op onze school ‘leren leven’ in onze samenleving.

 

Dit zijn de uitgangspunten van de lessen Leren Leven:
  • We streven naar erkenning en waardering voor de verschillende levensbeschouwingen die kinderen meebrengen en in onze samenleving aanwezig zijn.
  • Dit willen we graag vorm laten geven door de groepsleerkrachten van de kinderen, in samenwerking met de G/HVO docenten. Voor de kinderen is de groepsleerkracht belangrijk in het gesprek met de klas.
  • De lessen ‘Leren Leven’ worden door alle kinderen bijgewoond. We streven naar dialoog waarin alle kinderen vrij leren spreken met en luisteren naar elkaar.
  • De groepsleerkrachten van de groepen 1 en 2 verzorgen zelf lessen ‘Leren Leven’ vanuit de thema’s en verhalen die speciaal voor hen worden aangereikt.

 

Samenwerkingsschool

Op onze samenwerkingsschool wordt door de groepsleerkracht in het kader van de katholieke /protestants-christelijke identiteit binnen de school, extra verbinding gelegd tussen wat er in de lessen Leren Leven aan bod komt, en wat de school vanuit de katholieke /protestants-christelijke identiteit aanreikt. Die verbinding komt vooral tot uitdrukking bij de dag,- of sluitingen; en tijdens vieringen.

 

Wat betekent dit voor de kinderen?

Alle kinderen volgen samen alle lessen. Gedurende enkele weken achter elkaar wordt een thema uitgediept vanuit de diverse geestelijke stromingen.

Ieder thema start met een openingsles door de groepsleerkracht. Dan volgen

– drie lessen vanuit het Christendom (door de GVO docent)

– drie lessen vanuit het Katholicisme (door de GVO docent)

– drie lessen vanuit de Islam (door de IGO docent)

– drie vanuit het Humanisme (door de HVO docent)

De vakleerkrachten (GVO, IGO en HVO) verzorgen steeds een aantal lessen achter elkaar. De lessen duren 45 minuten en er wordt voornamelijk gewerkt vanuit verhalen.

De groepsleerkracht is ook bij al deze lessen van de vakleerkrachten aanwezig, spreekt van tijd tot tijd een woordje mee en kan indien er aanleiding toe is op een ander moment de groep wijzen op wat er geleerd of besproken is. De themareeks eindigt met een afronding door de groepsleerkracht.

 

Wat betekent dit voor u als ouder?

Voor u als ouder betekent het dat u bij ons op school niet voor één speciale richting GVO/HVO kunt kiezen. Alle kinderen maken immers kennis met alle stromingen.

De kinderen kunnen door de lessen ‘Leren Leven’ niet alleen kennismaken met de diverse geestelijke stromingen in ons land. Ook leggen we in de lessen verbindingen met burgerschapsvorming, sociaal-emotionele ontwikkeling en waarden en normen. Daarmee werken we aan dit kerndoel , dat op alle basisscholen verplicht is.